Proxectos

Músicas Iberoamericanas: camiños, redes e circuitos. III Congreso Internacional MUSAM

14-16 de outubro de 2021

Iberoamérica é unha comunidade caracterizada por unha gran riqueza e diversidade de manifestacións musicais. Estas fóronse configurando grazas á existencia de roteiros e itinerarios que posibilitaron intercambios de toda índole tanto no pasado como nun presente cada vez máis interconectado. Con ocasión do Xacobeo 2021 e a idea de “camiño” vinculada a Santiago de Compostela, o III Congreso Internacional da Comisión de Traballo “Música e Estudos Americanos” ( MUSAM) da Sociedade Española de Musicoloxía aspira a promover novas vías de investigación sobre as músicas iberoamericanas desde a perspectiva das redes e os circuítos, non só de músicos, repertorios e obxectos sonoros, senón tamén de prácticas, ideoloxías e discursos; en suma, a construción de camiños alternativos na investigación de procesos e contextos múltiples e integrados, á vez, dentro de dita comunidade.

Para iso, prestarase especial atención a elementos pouco traballados ou susceptibles dunha nova mirada como: as relacións musicais entre países e rexións americanas, o establecemento de roteiros e circuítos en/desde/cara ás Américas, a reflexión sobre o quefacer musicolóxico en Iberoamérica ou o emprego da interdisciplinariedad e os medios dixitais na nosa aproximación a unha realidade plural e en cambio constante. Deste xeito, pretendemos derrubar algunhas barreiras que non só consideramos artificiais senón tamén inoperantes, como a existente entre musicoloxía e etnomusicoloxía, entre musicoloxía histórica e práctica performativa ou, mesmo, entre as culturas musicais luso-brasileira e hispano-americana, virtualmente “desconectadas”. Ao mesmo tempo, este Congreso servirá para reforzar os vínculos entre investigadores interesados no estudo da música iberoamericana desde unha perspectiva transatlántica e globalizada.